Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Organami  przedszkola z Oddziałami  Integracyjnymi Nr  65 „Tarchominek” są:

 

1.      Dyrektor Przedszkola

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Rada Rodziców

 

 

Ad. 1

Przedszkolem kieruje Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
      Dyrektor  w szczególności:

a)      organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym w placówce,  

b)      organizuje opiekę nad wychowankami oraz dba o ich zdrowie i rozwój psychofizyczny,

c)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi nauczycielami,

d)     opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go Radzie Pedagogicznej, a przed zakończeniem roku informuje o wynikach realizacji tego planu,

e)      jest pracodawcą dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

f)       zapewnia właściwe warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)      przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

h)      występuje do innych organów z wnioskami w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

i)        ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację planu finansowego przedszkola,

      j)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, a także                                   

      wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

k)   reprezentuje placówkę na zewnątrz,

l)   może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez prowadzoną przez placówkę

     działalność gospodarczą za zgodą organu prowadzącego,

      ł)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

     m) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą  

          Rodziców.

    

Ad. 2

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania przedszkola dotyczące opieki, wychowania, dydaktyki oraz wspierania indywidualnego rozwoju dzieci.

1)      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

2)      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3)      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4)      Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z ustalonym planem
Rad Pedagogicznych oraz w miarę bieżących potrzeb placówki.

5)      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)   zatwierdzanie planów i programów pracy przedszkola,

b)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

           c)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

           d)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślania dziecka z listy wychowanków.

6)      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy przedszkola,

b)      projekt planu finansowego przedszkola,

c)      programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu przez     dyrektora placówki,

d)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

e)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7)      Rada Pedagogiczna przygotowuje  projekt statutu przedszkola, jego zmiany i uchwala go.

8)      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.

9)      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

10)  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11)  Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny
ze statutem.

12)  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także  nauczycieli i innych pracowników przedszkola .

 

 

Ad. 3

 Rada  Rodziców  stanowi  reprezentację  rodziców wychowanków przedszkola:

a)      współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
i przedszkole,

b)      wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu  rodziców, na zasadach dobrowolności zgłoszeń,

c)      uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę
i tryb pracy rady , który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem,

d)     Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora  Przedszkola
z wnioskami i opiniami dotyczących wszystkich dziedzin działalności przedszkola,

e)      Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał,

f)       Przedstawia opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu   zawodowego,

g)      Rada Rodziców może podejmować działania  mające na celu  pozyskiwanie
dla przedszkola środków finansowych przeznaczonych  na działalność opiekuńczo -  wychowawczą,

h)      może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców,


Wprowadził BZMW/ext.NSkarzynska 2012-11-05
Aktualizujący bzmw/ext.nskarzynska 2012-11-05
Zatwierdzający bzmw/ext.eszypryt 2012-11-05
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-05
Wersja standardowa